Ochrana osobných údajov

 

Adresa mojej webovej stránky je https://www.mysteriumzeny.sk a tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam osobné údaje pri poskytovaní  mojich služieb. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých ťa môžem identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IP adresa.

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje spracúvam predovšetkým preto, aby som mohla poskytovať služby v oblasti tantrickej jogy. Osobné údaje spracúvam aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok SR alebo plnenie mojich zmluvných povinností.

Od zákazníkov získavam osobné údaje pri registrácii na webovej stránke alebo prihláške na podujatie v rozsahu elektronická adresa, meno a priezvisko. Od zmluvných partnerov získavam údaje pri uzatvorení zmluvy,  v rozsahu podľa zmluvných náležitostí.

Pre zasielanie obchodných oznámení (newsletter) formou priameho marketingu využívam tvoju emailovú adresu, pokiaľ som túto získala v súvislostí s poskytovaním mojich služieb. Účelom zasielania newslettrov je môj záujem oboznámiť ťa s novými službami a podujatiami. Máš možnosť sa kedykoľvek jednoducho a bezplatne odhlásiť z odberu týchto e-mailov.

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, alebo ak mi platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie alebo účtovných povinností. Osobné údaje neprenášam to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Máš právo získať potvrdenie o tom, či a ako spracúvam tvoje osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujem. Rovnako máš právo žiadať prístup k týmto údajom a môžeš požadovať ich opravu, vymazanie alebo doplnenie.

Máš právo obmedziť rozsah, v akom spracúvam tvoje osobné údaje, ak ste napadli správnosť osobných údajov; je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; už osobné údaje nepotrebujem, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávam potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby som chránila osobné údaje, najmä, nie však výlučne pred stratou, sfalšovaním, zneužitím alebo prístupom tretích osôb.

Môj web používa analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. Slúži na vyhodnotenie používania webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookies o používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov uzavretá so spoločnosťou Google.

Na mojej web stránke používam nasledujúce kategórie cookies:

Potrebné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na pohyb po webových stránkach a využívanie ich funkcií.  Výkonné súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená tvoja identita. Funkčné cookies, ktoré si pamätajú voľby, ktoré vykonávaš. Tieto mžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre tvoje výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie.

Cookies tretích strán, sú nastavované inou osobou ako prevádzkovateľom a sú prevažne využívané na marketingové účely. Súbory cookies tretích strán nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Využívam napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií.

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chceš získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadaj v sekcii „Pomocník“ tvojho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžeš povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači.

Môj web používa doplnky sociálnych médií Facebook a YouTube. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na web stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak klikneš na niektorý z doplnkov, odošlú sa tvoje osobné údaje.

Informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom doplnkov nájdeš v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdeš aj ďalšie informácie o tvojich právach a možnostiach ochrany súkromia. Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA, www.facebook.com/privacy/explanation. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA, www.google.com/policies/privacy/.

Informácie o spracovaní osobných údajov sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

V prípade nespokojnosti s mojim postupom, máš právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ak máš akékoľvek otázky, môžeš ma kontaktovať e-mailom na podpora@mysteriumzeny.sk.